AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS DEL WEB

SACOPA S.A.U. (en endavant, “SACOPA”), amb domicili social a Polígon Industrial Poliger Sud, Sector I, s/n, Sant Jaume de Llierca (Girona) i NIF A-17092610., és el titular de la pàgina web www.sacopamedical.com (en endavant el “Lloc Web”).

ACCÉS I CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

Aquestes Condicions d’ús (en endavant, les “Condicions”), tenen la finalitat de facilitar a l’usuari informació relativa a SACOPA, les seves activitats i productes, notícies publicades, i les seves diferents àrees de negoci.

Aquest Lloc Web té caràcter informatiu.

Tant la navegació com l’accés a la informació publicada en el Lloc Web suposen l’acceptació com a Usuari, sense reserves de cap mena, de totes i cadascuna d’aquestes Condicions. Si no accepta aquestes condicions, li preguem que s’abstingui d’utilitzar aquest Lloc Web i el seu contingut.

SACOPA podrà, en tot moment i sense avís previ, modificar aquestes Condicions, tot exposat en el Lloc Web, amb la publicació de les esmentades modificacions, per tal que puguin ser conegudes pels Usuaris, sempre abans de la visita al web.

SACOPA podrà denegar l’accés al Lloc Web als Usuaris que facin un mal ús dels continguts i/o que incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen en aquest document.

Accés i Utilització
L’accés al Lloc Web és gratuït, excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent del Lloc Web, com també de la informació continguda, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a aquestes Condicions.

Obligació de fer-ne un ús correcte
Els Usuaris són íntegrament responsables de la seva conducta quan accedeixen a la informació d’aquest Lloc Web, mentre hi naveguen, i també després d’haver-hi accedit.

L’Usuari es compromet a la correcta utilització del Lloc Web i les utilitats que se li proporcionin d’acord amb la Llei, aquestes Condicions, les instruccions i els avisos que se li comuniquin, com també la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

L’Usuari s’obliga a l’ús exclusiu del Lloc Web, i de tots els seus continguts, per a finalitats lícites i no prohibides, que no infringeixin la legalitat vigent i/o puguin resultar lesives dels drets legítims de SACOPA o d’un tercer i/o que puguin causar danys o perjudicis de manera directa o indirecta.

De conformitat amb allò disposat anteriorment, s’entendrà per contingut sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador: els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, com també el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, el/els “Contingut/s”), de conformitat amb la Llei, aquestes Condicions, altres avisos, reglaments d’ús i instruccions que s’han posat en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, i, en particular, es compromet a abstenir-se de: reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o estigui legalment permès; o bé es faci, si escau, amb els botons habilitats per SACOPA per a xarxes socials. En aquest sentit, l’Usuari no podrà suprimir, manipular ni alterar de cap altra manera el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de SACOPA o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L’Usuari es compromet, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol tipus de material propietat d’aquest Lloc Web, com també a abstenir-se de realitzar actes que:

 • Indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la Llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic;
 • Siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats o extemporanis, de manera que indueixin o puguin induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
 • Es trobin protegits per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus propietaris l’autorització necessària per portar a terme l’ús que efectua o pretén efectuar;
 • Constitueixin, si escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixin competència deslleial o vulnerin les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.
 •  Incorporin virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el funcionament normal de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) de SACOPA.
 • Provoquin per les seves característiques (com ara el format o l’extensió, entre d’altres) dificultats en el funcionament normal dels serveis oferts per aquest Lloc Web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que SACOPA pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut d’aquestes Condicions o de la legislació aplicable en relació amb la utilització del Lloc Web.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT DE SACOPA

A títol enunciatiu però no limitatiu, SACOPA no assumirà cap responsabilitat:

 • Per la utilització que els Usuaris puguin fer dels materials d’aquest Lloc Web, i/o webs d’enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts del web o de tercers.
 • Pels eventuals danys i perjudicis als Usuaris causats per un funcionament normal o anormal de les eines de cerca, de l’organització o la localització dels continguts i/o l’accés al Lloc Web i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o la instrumentació dels elements tècnics que el Lloc Web o un programa faciliti a l’Usuari.
 • Dels continguts de les pàgines a les quals puguin accedir els Usuaris des d’enllaços inclosos en el Lloc Web, ja siguin autoritzats o no.

SACOPA informa que no garanteix:

 • Que l’accés al Lloc Web, i/o als webs d’enllaç sigui ininterromput o doni error.
 • Que el contingut o software al qual accedeixin els Usuaris a través del Lloc Web, o dels webs d’enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causi un altre tipus de dany;

La informació continguda en el Lloc Web ha de ser considerada pels Usuaris com a divulgativa i orientadora, tant en relació amb la seva finalitat com als seus efectes, i per aquest motiu:

SACOPA no garanteix l’exactitud de la informació continguda en el Lloc web i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat sobre els possibles prejudicis o incomoditats per als Usuaris que es poguessin derivar d’una inexactitud.

POLÍTICA DE PRIVACITAT: PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Els Usuaris es comprometen a navegar per la pàgina web i a utilitzar-ne el contingut de bona fe.

En compliment d’allò que estableix la Normativa de Protecció de dades en vigor, com també el Reglament Europeu de Protecció de Dades, li fem saber que les dades de caràcter personal incorporades per a l’emplenament de qualsevol formulari existent en aquest Lloc Web o la remissió d’un correu electrònic a qualsevol de les nostres bústies:

1.- Seran tractades amb la màxima confidencialitat i formaran part dels fitxers propietat de SACOPA per a la seva gestió i per donar-hi resposta, com també per a la gestió comercial que els vinculi, i la tramesa a través de correu electrònic de les sol·licituds d’informació que es realitzin a través d’aquest Lloc Web mitjançant els diferents formularis.

L’informarem oportunament en cadascuna d’elles i podrà ampliar aquesta informació a la nostra Política de Privacitat.

Conforme a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, SACOPA ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels Usuaris i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i l’extracció de les mateixes.

Drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició
En qualsevol moment i segons estableix la normativa en vigor i l’RGPD, els Usuaris podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i portabilitat i oposició de les seves dades personals, revocar el consentiment per a les comunicacions comercials, i/o per al tractament de les seves dades personals mitjançant petició escrita adreçada a l’adreça electrònica dataprivacy@fluidra.com o a l’atenció del Departament Jurídic a l’adreça postal: Av.  Francesc Macià, 60, pl. 20 de Sabadell  (Barcelona), indicant, segons convingui, de manera visible, el dret concret que s’exerceix, i adjuntant una còpia del DNI.

UTILITZACIÓ DE COOKIES

Per a la utilització d’aquest Lloc Web, és necessari l’ús de cookies i petits fitxers de dades. Les galetes s’utilitzen amb la finalitat de millorar el servei prestat per SACOPA i són acceptades per l’Usuari en el moment d’accedir al Lloc Web.  En cap cas no s’emmagatzemarà cap tipus d’informació personal relativa als Usuaris i tota la informació obtinguda serà anònima. Si l’Usuari ho desitja, pot configurar el seu navegador per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur, per a la qual cosa li aconsellem que consulti les instruccions i els manuals del seu navegador.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

SACOPA té tots els drets sobre el contingut, el disseny i el codi font del Lloc Web i, en especial, de manera enunciativa i no limitativa, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials i dades que s’inclouen al web o a l’aplicació.

S’adverteix els Usuaris que aquests drets estan protegits per la legislació espanyola i internacional en vigor relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial del Lloc Web, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç, ni de cap dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit de SACOPA.

De la mateixa manera, queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacional en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, com també l’ús dels continguts del web si no és amb l’autorització prèvia expressa i per escrit de SACOPA.

SACOPA informa que no concedeix cap llicència ni autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial ni sobre cap altre dret o propietat relacionada, directament o indirecta, amb els continguts inclosos al web o a l’aplicació.

GUIA D’ÚS SEGUR:

Phishing
No utilitzi enllaços incorporats en missatges de correu electrònic o pàgines web de tercers per accedir a aquest Lloc Web. Periòdicament es detecten trameses de correus massius indiscriminats, des d’adreces electròniques falses, amb l’únic objectiu d’aconseguir informació confidencial dels Usuaris. Aquesta tècnica es coneix amb el nom de “PHISHING”. SACOPA declina qualsevol responsabilitat aliena a aquest respecte.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’accés i la utilització del Lloc Web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre SACOPA i els usuaris del Lloc Web serà dirimida davant els Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari, i amb renúncia expressa de les Parts al seu propi fur, en cas que siguin empreses, pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.